magasinet-rus.dk

Forside Synspunkt Behandling Dobbeltbelastet - dobbelt så svært

Dobbeltbelastet - dobbelt så svært

Udskriv

Det er grundlæggende nødvendigt for løsningen af dobbeltbelastnings-problematikken, at ambulant behandling og døgnbehandling spiller effektivt og velkoordineret sammen i den offentlige organisering på alkoholområdet.

Personlighedsforstyrrelser er den største kilde til frafald fra behandling og tilbagefald til misbrug blandt alkoholafhængige. Ifølge internationale undersøgelser er denne type af dobbeltbelastning den hyppigste form for dobbeltdiagnose, blandt alkoholmisbrugere er det cirka halvdelen og blandt stofmisbrugere omkring tre fjerdedele.

Dobbeltbelastning er et omfattende og påtrængende problem, der til enhver tid sætter sit præg på den behandlingsmæssige virkelighed i Danmark – disse klienter er vanskeligere at behandle end klienter med normal personlighedsudvikling.

Et stort antal afhængige lider også under depression, angst, traume-følger eller andre symptomlidelser. De fleste af disse dobbeltbelastningsproblemer vil bedres, hvis man holder op med at drikke eller tage stoffer – men forsvinder alligevel ikke helt. De er grundlæggende, dysfunktionelle sider af det enkelte menneskes tilgang til livet. Disse klienter har således en langt dårligere prognose ved traditionel misbrugsbehandling end de, som ikke har psykiatriske lidelser.

Samarbejde vigtigt
Der er derfor brug for samarbejde mellem alkoholbehandlingen og psykiatrien. Både i den ambulante behandling og i døgnbehandlingen er adgang til psykiatrisk speciallægebehandling afgørende. Desuden skal samarbejdet udmøntes i, at f.eks. psykotiske og svært depressive klienter kan indlægges til behandling, selvom de lider af alkoholafhængighed.

Fakta

  • Begrebet dobbeltbelastning (dual disorder), som har vundet en vis udbredelse i behandlersproget, er en delmængde af begrebet dobbeltdiagnose.
  • Under dobbeltdiagnose hører også svære psykiatriske lidelser som psykoser, som almindeligvis ikke tilhører målgruppen for behandlingsinstitutioner på alkoholområdet.

Men at forestille sig, at psykiatrien som helhed vil kunne overtage de dobbeltbelastede – eksempelvis personlighedsforstyrrede misbrugere – er derimod urealistisk, og det vil heller ikke være hensigtsmæssigt.

De fleste af de psykiatrisk comorbide alkoholklienter (primært de dobbeltbelastede) må fortsat behandles i alkoholbehandlingsregi, idet alternativet ellers vil være ingen behandling.

Specialkompetencer
Skal det i praksis kunne lade sig gøre at behandle dobbeltbelastede, ofte vanskelige og ofte forpinte klienter, kræver det, at såvel ambulatorier som døgninstitutioner råder over specialkompetencer ud over de basale metoder for behandling af afhængighed:

  • En anerkendt dobbelt-fokuseret behandlingsmetode (hvor behandlingen for afhængighed er koblet sammen med metoder til behandling af den psykiatriske problematik).
  • Et højt niveau i personalegruppen til at håndtere det nødvendige førerskab i behandlingen af de vanskelige klientpopulationer.

Udfordringen ved den store gruppe af dobbeltbelastede misbrugsklienter er derfor at få etableret relevant og tilstrækkelig uddannelse af medarbejdere og at få udviklet samarbejdet mellem den ambulante primære behandlingsstrategi samt specialiseret, dobbelt-fokuseret døgnbehandling, der kan sættes i værk, når den ambulante hovedstrategi ikke slår til i første omgang.

Søren Kierkegaad talte om at møde den hjælpsøgende dér, hvor han er. Det er det, det handler om!