magasinet-rus.dk

Forside Politik EU Fokus på frivillige

Fokus på frivillige

Udskriv

2011 er udråbt til frivillighedsår. På misbrugsområdet yder frivillige organisationer allerede en stor indsats, men frivilligheden har også sine begrænsninger.

EU har markeret, at 2011 skal være et frivillighedsår, og i herhjemme har regeringen fremlagt en strategi, som lægger op til øget inddragelse af frivillige organisationer i den sociale indsats.

Flere faktorer
- Jeg tror, at den store fokus på frivilligt arbejde i den vestlige verden er et sammenfald af flere forskellige faktorer. Forestillingen om, at den gode stat kunne klare alle sociale opgaver, har ændret sig i takt med den økonomiske krise. Flere og flere bliver desuden bevidste om, at skal vi have et godt samfund, er vi nødt til at have aktivt borgerskab og solidaritet, fortæller Laust Kristensen, der er leder af Center for frivilligt socialt arbejde.

Frivillige og alkohol

I oktober 2010 udkom regeringens civilsamfundsstrategi, som bl.a. går ud på at fremme frivillighed i Danmark, styrke aktivt medborgerskab og de frivillige organisationers indsats. I regeringens strategi nævnes det, at "når det gælder alkoholmisbrugere, kan de frivillige f.eks. være en hjælp i den første tid efter afrusning."
På Center For Rusmiddelforskning er der ingen danske studier, der dokumenterer betydningen af de frivilliges indsats omkring alkoholbehandling, men forsker Mads Uffe Pedersen anerkender deres rolle.

- Selve behandlingen kræver professionelle, og i forhold til de mindre belastede alkoholmisbrugere, tror jeg ikke, de frivillige har en funktion. I forhold til de mere belastede kan jeg imidlertid nemt forestille mig en kombination af frivillige og ansatte. F.eks. på væresteder, hvor der er et stort behov for omsorg, siger han.

Frivillige organisationer
I Danmark er der tradition for, at frivillige organisationer spiller en stor rolle på alkoholområdet . Historisk set var de ofte pionerer inden for forebyggelse og behandling, og siden har de udviklet sig til samarbejdspartnere i den offentlige indsats. Det stiller store krav om faglighed, men udelukker ikke frivillighed.

- Blå Kors er og har altid været afhængig af frivillige, f.eks.på værestederne, hvor der ofte kun er få ansatte, men mange frivillige. På vores bo- og behandlingsenheder er det

Frivillighedsåret i EU har fire delmål:
  • At skabe et godt klima for frivilligt arbejde i EU.
  • At give frivillige foreninger mulighed for at forbedre kvaliteten af det frivillige arbejde.
  • At anerkende frivilligt arbejde.
  • At styrke bevidstheden om værdien og betydningen af frivilligt arbejde.

nødvendigt, at indsatsen primært sker via professionelt, ansat personale, men også her satser vi på, at frivillige indgår som et værdifuldt supplement. Her kan regeringens fokus på frivillighed være en god udfordring for os, lyder det fra generalsekretær Jens Erik Rasmussen, Blå Kors Danmark.
I Lænken er frivillighed et grundprincip. I tæt samarbejde med professionelle alkoholbehandlere hjælper tidligere misbrugere andre, der har alkoholproblemer.
- I tilknytning til behandlingen bliver den nye bruger tilbudt personlig kontakt med et medmenneske, der selv har prøvet turen, og efter behandlingen er der mulighed for at gå ind i et socialt netværk, der også byder på forskellige kulturelle aktiviteter. Som professionel behandler er det en stor styrke at vide, at når vi går hjem, så er de frivillige der stadig, siger distriktsleder Birgitte Bidgau-Davidsen fra Lænken i Roskilde. Lænkens rådgivningsafdelinger har desuden udelukkende frivillig arbejdskraft, som samarbejder med lokale misbrugscentre og praktiserende læger.

Frivillige og forvaltning
De frivillige organisationer arbejder flere steder tæt sammen med kommunerne. I Aarhus har frivillige fra organisationen IOGT eksempelvis samarbejdet med kommunen om grupper for børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer.
- Det er meget uformelt og fleksibelt at samarbejde med frivillige, og der er f.eks. mulighed for en meget hurtigere visitation. De frivillige medarbejdere kender problemerne fra deres egen krop og kan bidrage med værdifulde erfaringer, mens jeg til gengæld har kunnet lære dem noget om lovgivning og om, hvordan systemet arbejder, lyder erfaringerne

Den frivillige sektor tæller godt 100.000 frivillige foreninger og
organisationer i Danmark. Størstedelen er lokale og regionale
foreninger (ca. 83.000). Derudover er der ca. 8.000 selvejende
institutioner, ca. 6.200 almennyttige fonde og ca. 3.000 landsdækkende
organisationer. (Thomas Boje (2006): Den frivillige sektor i Danmark)

fra familierådgiver Christine Elsner fra Aarhus Kommune.
- Frivillige er fleksible, der er ikke så meget bureaukrati, og vi kan sætte den tid af, der skal til for at hjælpe her og nu, siger frivillig Birgit Juul Nielsen fra IOGTs bestyrelse.

Forbehold omkring frivillighed
I de frivillige organisationer er der udbredt tilfredshed med, at der via frivillighedsår og civilsamfundsstrategi sættes fokus på det frivillige arbejdes betydning. Samtidig lyder der dog også forbehold.

- Hvis man forsøger at bruge frivilligheden som en billig arbejdskraft til at udfylde et velfærdsgab, er jeg betænkelig. Frivillighed som gratis arbejdskraft strider efter min mening mod selve frivillighedens grundidé og væsen, som udspringer et andet sted fra. Nemlig i ønsket om at hjælpe et medmenneske, der hvor det er. Frivillighed må ikke tænkes som en erstatning for nogle, der kunne få løn for det, men vi skal være et supplement, et velfærdstillæg, pointerer Lars Rahbek, der er generalsekretær i KFUM's Sociale Arbejde.

Han bakkes op af generalsekretæren i Blå Kors Danmark:

- Det er positivt, at regeringen sætter frivillighed på dagsordenen i en tid, hvor mange har vænnet sig til, at det meste sker gennem kommunen. Vi håber, at det udspringer af et ønske om gode vilkår for frivilligt arbejde og ikke bare handler om, at mere af den offentlige velfærdsindsats kan ske via 'gratis arbejde', siger Jens Erik Rasmussen.

Læs mere om de frivillige organisationer, som arbejder med alkoholforebyggelse og -behandling via disse links.  Læs også regeringens Nationale Civilsamfundsstrategi på Socialministeriets hjemmeside.