magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Giv os misbrugsbehandlingen

Giv os misbrugsbehandlingen

Udskriv

Misbrug er en sygdom og behandlingen af den hører hjemme i sundhedsvæsenet under psykiatrien. En ny organisering vil også løfte kvaliteten for borgere med dobbeltdiagnose, mener regionernes formand, Bent Hansen (S).

 

Et nyt udspil fra Danske Regioner vender op og ned på organiseringen af misbrugsbehandlingen og lægger sig meget tæt op ad to ønsker, som sundhedsfaglige specialister inden for området har efterlyst siden kommunalreformen i 2007: misbrug skal anerkendes som en sygdom og behandlingen skal samles i store specia-liserede centre, der også har faglighed til at håndtere de komplicerede tilfælde med dobbeltdiagnoser. Formanden for de danske regioner, Bent Hansen, (S), forestiller sig, at behandlingen skal samles i 2-3 misbrugscentre i hver region.
- De faglige miljøer er blevet alt for spredt, efter misbrugsbehandlingen blev lagt ud i 98 forskellige kommuner, og kvaliteten af den behandling, man tilbyder misbrugere, er blevet for varieret, siger Bent Hansen.
Fem år efter indførelsen af struktur¬reformen er regeringen gået i gang med at evaluere, og udspillet om mis-brugsbehandlingen er en del af Dan¬ske Regioners forslag til forbedringer.
Kommunerne fik ansvar for misbrugs¬behandlingen ved strukturreformen i 2007, og siden er antallet af behand-lingssteder vokset fra 17-18 centre til over 60. Selv små kommuner har valgt at trække sig fra samarbejde om behandlingstilbud og oprettet deres eget tilbud. Men kvaliteten af behandlingen bliver for dårlig, når be-handlingsstedet bliver for småt, siger regionerne nu.

Misbrug er en sygdom
Et centralt problem ved den kommunale behandling er ifølge regionernes formand, at misbruget mange steder behandles som et socialt problem og ikke som en sygdom. Flere kommuner har kun socialfaglige medarbejdere ansat i misbrugsbehandlingen, og det er ikke godt nok, siger Bent Hansen.
- Vi er nødt til at gøre, som WHO anbefaler, og som man gør i andre lande, og anerkende misbrug af alkohol og stoffer som en psykisk lidelse, der skal behandles i sundhedssystemet. Der skal nogle klare faglige retningslinjer til, lige som man har på andre sygdomsområder. Vi har forladt tanken om, at misbrug er et socialt problem, siger Bent Hansen.

Opdelingen står i vejen
Regionernes forslag får ifølge avisen Dagens Medicin en lunken modtagelse hos kommunerne. Formanden social og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening Anny Winther beder regionerne feje for egen dør, før de kritiserer kommunernes behandling, og peger på et velkendt problem, nemlig at misbrugere mange gange afvises i psykiatrien.
Kritikken preller dog af på Bent Hansen,  der anerkender, at psykiatrien har problemer med at håndtere misbrugere, men giver den nuværende opdeling af arbejdsopgaverne skylden.
- Patienter med en dobbeltdiagnose skal behandles for begge lidelser samtidig, og behandlingen skal foregå samlet, men når misbrugsbehandlingen ligger hos kommunerne, så har vi ikke nødvendigvis de eksperter, der skal til, i psykiatrien. Når ansvaret for misbruget og den anden psykiatriske lidelse er delt, som det er i dag, så er man nødt til at få styr på misbruget, før man kan behandle den psykiske lidelse, siger han til Magasinet RUS.
Det delte ansvar er ifølge Bent Hansen skyld i, at patienter med dobbeltdiagnose i dag bliver tabt mellem sektorerne.
- Tilbuddet i kommunerne er ikke stærkt nok til at klare misbruget, når der kommer en anden psykiatrisk lidelse oven i. Selvfølgelig skal psykiatrien have løftet den faglige kvalitet omkring misbrugsbehandlingen, men den opdeling, man har i dag, er ikke hensigtsmæssig for patienterne, siger han.
Kommunernes opgave skal i fremtiden være at hjælpe misbrugerne med sociale problemstillinger, når den sundhedsfaglige behandling er godt i gang eller afsluttet, siger regionsrådsformanden.
- Der er ingen tvivl om, at disse mennesker får brug for støtte omkring deres samlede livssituation, når de er kommet i kvalificeret behandling og har fået styr på deres misbrug, og der skal vi samarbejde med kommunerne, siger Bent Hansen.

En stor opgave
Chefen for det danske sygehusværen er klar over, at det er en stor bold, regionerne har kastet i luften, og der skal omhyggelig planlægning og grundig efteruddannelse af personale til, før de vil kunne gribe den, siger han.
- Det er klart, at man ikke lægger misbrugsbehandlingen ind under psykiatrien ved at knipse med fingrene. Det skal gennemføres med omtanke, og vi skal have et overblik over, hvilke fagfolk det vil kræve. Der skal opbygges en faglig kvalitet, og man skal se på, hvilke medarbejdere i kommunernes misbrugsbehandling, der kan gå videre over i den regionale misbrugsbehandling, siger Bent Hansen.
Forarbejdet vil tage et til to år, forventer han. Regeringen afslutter evalueringen af strukturreformen inden udgangen af 2012 og det er Bent Hansens håb, at man allerede i 2013 vil tage fat på omlægningen.
Regionerne lægger med deres forslag også billet ind på en del af forebyggelsesarbejdet. Både rådgivning af sundhedsprofessionelle i andre sektorer og opfølgende teams, der skal forhindre tilbagefald hos behandlede misbrugere er en del af forslaget.
- Det her er et enormt svært område, hvor man ikke høster mange succeser, og Regionernes udspil er ikke et spørgsmål om at rage opgaver til sig. Det er en vurdering af, hvad der er fagligt rigtigt at gøre for de mennesker, der er kommet i denne situation, og der er altså brug for et fagligt løft. Hvis ikke vi gør noget, er vi bange for, at alt for mange misbrugere ikke vil få et stærkt nok tilbud, og så kan vi fortsætte med at kaste dem frem og tilbage mellem sygehusvæsenet, psykiatrien og de meget forskellige sociale tilbud i kommunerne, siger Bent Hansen.

Læs hele udspillet på Danske Regioners hjemmeside www.regioner.dk