magasinet-rus.dk

Fra viden til handling

Udskriv

Forskere og fagpersoner har brug for at samle viden om alkohol – og samfundet har brug for, at denne viden omsættes til handling, mener Anette Søgaard Nielsen, formand for Alkohol & Samfund.

Fra viden til handling- Alkohol påvirker det sociale område, sundhedsvæsenet, uddannelsesområdet, privatlivet, ro og orden i gadebilledet osv. Netop derfor er der også rigtig mange aktører og initiativer på området, og det kan være pløkumuligt som enkeltperson at følge med i, hvad der sker alle steder, lyder det fra ph.d. og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen, som også er formand for organisationen Alkohol & Samfund.

En af organisationens grundlæggende visioner er at være et alment tilgængeligt og tværfagligt forum, som bredt opsamler, formidler og sammenbinder, hvad der sker på alkoholområdet.

- Vi vil gerne sikre, at man altid bliver opdateret med den seneste viden inden for forskning og praksis. Både når det gælder behandling og forebyggelse. Desuden arbejder vi politisk på, at der bliver indført politikker, der giver en sundere alkoholkultur, siger Anette Søgaard Nielsen.

To nye formidlingstiltag fra foreningen ser dagens lys i begyndelsen af 2016: National Alkoholkonference i januar og senere videnssitet alkopedia.dk. Begge initiativer støttes af TrygFonden og har til formål at formidle viden og gøre den tilgængelig for handling og best practice på området.

Viden og handling skal hænge sammen

At temaet for National Alkoholkonference 2016 blev ‘Fra viden til handling’ er ikke tilfældigt.

- Vi ved, at det kan tage 10-20 år, inden forskernes viden bliver integreret i arbejdet ude hos praktikerne. Det skyldes, at ny viden som regel publiceres i et videnskabeligt sprog og i videnskabelige tidsskrifter, og det er derfor svært at følge med i for praktikere, der har hænderne fulde i det daglige. Formålet med konferencen er derfor at formidle alkoholrelateret viden til alle dem, der praktisk arbejder med at omsætte den i hverdagen, så de har opdateret grundlag at handle på, siger Anette Søgaard Nielsen.

Hun har i det meste af sin faglige karriere haft fokus på alkohol, og med sikker hånd trækker hun nogle af udviklingslinjerne frem.

- De seneste 20 år er der generelt kommet meget mere fokus på alkohol i vores samfund, og der er også konturer, der antyder, at forbruget i Danmark falder en lille smule. Det kan man så vælge at se positivt som en konsekvens af det fokus og de forebyggelsesstrategier, der har været i gang, siger hun.

Inden for såvel forebyggelses- som behandlingsområdet er historien samtidig præget af en periode med en del usikkerhed i den første tid, efter at kommunerne fik ansvaret for området.

- Det har taget kommunerne lidt tid at fange, at behandlingen er blevet deres opgave som følge af kommunalreformen, og de har skullet finde deres egne ben at stå på i et nyt felt, vurderer Anette Søgaard Nielsen.

Hun oplever, at kommunerne har vist stor interesse for området og kvaliteten i arbejdet, med en stigende interesse for at afprøve nye tiltag som f.eks. internetbaserede videokonferencer og – behandling samt nudging.

Vigtigt nationalt fokusområde

På nationalt plan fremhæver Anette Søgaard Nielsen, at Sundhedsstyrelsen i snart mange år har haft alkohol som et vigtigt indsatsområde.

- Der har været fokus på at styrke behandlingen. Her er der kommet tilbud om kompetenceudvikling af behandlerne, en medicinsk teknologivurdering og senest nationale kliniske guidelines til behandlerområdet i et forsøg på at få mere ensartede og kvalificerede tilbud i kommunerne. Sundhedsstyrelsen har desuden haft stort fokus på, hvordan man kan inddrage familien i behandlingen for at få en bedre effekt, og dermed har de også bygget bro til Socialstyrelsen, fremhæver hun.

- Også forebyggelsespakke Alkohol leverer konkrete forslag til indsatsområder og kan kvalificere forebyggelsesarbejdet i kommunerne, mener Anette Søgaard Nielsen, som dog efterlyser noget lige så vigtigt til støtte for den gode udvikling:

- Vi har stadig ikke en national handleplan for alkohol, som det brede felt af aktører kan bruge til at styre og koordinere en målrettet indsats efter. Her lader Christiansborgpolitikerne vente på sig.

Effektive tiltag og fælles fodslag

Det burde ikke være mangel på viden om indsatsmuligheder og deres effekt, som afholder landspolitikerne fra at give kommunerne den nødvendige støtte til at forebygge de skadelige virkninger af alkoholkulturen,mener formanden for Alkohol & Samfund.

- Det er veldokumenteret, at man ved at ændre de strukturelle rammer opnår en effektiv forebyggelsesindsats. Vi så derfor gerne, at man brugte redskaber som pris og tilgængelighed i en samlet forebyggelsesstrategi, ligesom et forbud mod alkoholmarkedsføring burde være et oplagt redskab at tage i brug for at ændre på en alt for våd kultur, siger Anette Søgaard Nielsen.

Hun peger også på vigtigheden af, at flere ngo’er sætter alkoholforebyggelse højt på den politiske dagsorden.

- Initiativer som Alkoholpolitisk Appel sætter fokus på de mange muligheder, der er for at skabe fælles fodslag omkring en national alkoholhandleplan. Vi stiller os gerne i spidsen for en ny indsats på det felt, så Danmark kan slutte sig til det store flertal af europæiske lande, som har en national strategi på området.

Det halter internationalt

I det store perspektiv er alkohol især et problem i den vestlige verden, hvilket også fremgår af WHO’s og EU’s opsamling af data på forbrug og skader.

- Men det er min oplevelse, at alkohols udfordring af folkesundheden og forbrugerbeskyttelsen ikke har et stort fokus i EU. Her er det industrien og økonomitænkningen omkring f.eks. arbejdspladser i de enkelte lande, der har rigtig meget at skulle have sagt, siger Anette Søgaard Nielsen og henviser til, at EU-Kommissionen valgte ikke at forlænge EU’s alkoholstrategi, da den udløb i 2014.

Hun peger desuden på, at den manglende strategi hos EU sætter en tyk streg under nødvendigheden af, at de nationale stater selv holder fokus på folkesundhedsvinklen, når der skal arbejdes politisk med alkohol.

- Og det gør det jo bare endnu vigtigere, at vi herhjemme sætter os sammen og får skrevet den nationale handleplan, som kan give alle et nødvendigt styringsredskab, slutter Anette Søgaard Nielsen og lover, at der også fremover vil blive indkaldt til nationale alkoholkonferencer, som kan formidle og sammenbinde viden og handling på alkoholfeltet.